in Chmod

Sao lưu các thiết lập quyền tập tin

chmod

Đôi lúc khi thay đổi quyền(permission) tập tin trong linux chúng ta lỡ tay chạy lệnh “chmod 777 -R thuc_muc_nao_do” thì tất cả tập tin và thư mục con trong đó sẽ thành quyền 777 hết. Tuy nhiên chúng ta vẫn có cách sao lưu và phục hồi các thiết lập quyền này trong trường hợp chả may lỡ tay như sau:

– Sao lưu:

Để sao lưu thiết lập quyền chúng ta sẽ sử dụng lệnh “getfacl”. Ví dụ chúng ta cần sao lưu các thiết lập quyền của thư mực “hoclinux”:

getfacl -R hoclinux > hoclinux_permissions.acl

Lệnh này sẽ cho ra tập tin “hoclinux_permissions.acl” chứa tất cả thiết lập quyền của thư mục “hoclinux”(bao gồm tâp tin và thư mục con bên trong nó).

– Phục hồi:

Để phục hồi chúng ta có thể sử dụng lệnh sau:

setfacl --restore=hoclinux_permissions.acl

Khi đó tất cả thiết lập quyền của thư mục “hoclinux” sẽ được khôi phục :D.

Write a Comment

Comment